Petitie voor een toekomstvaste oplossing van goederenspoor door Oost Nederland

 

De overheid werkt momenteel aan een  plan voor een goederenverbinding vanaf Elst op de Betuwelijn over bestaand spoor naar grensovergang Oldenzaal Bentheim (PHS-GON). Als dit plan door gaat, betekent  dat een enorme toename van soms wel  meer dan 30 extra goederentreinen per dag. Het besluit wordt voor 1 juni 2014 genomen.

RONA verzoekt de staatssecretaris d.m.v. deze petitie het PHS-GON besluitvormingsproces te heroverwegen en af te zien van de intensivering van het gebruik van het bestaand spoor door Oost Nederland.

Uitvoering van dit plan PHS-GON zal  de leefbaarheid en veiligheid, van meer dan 67.000  mensen binnen  200 m langs de spoorlijnen in de regio  op onacceptabele wijze aantasten.

Laat uw stem gelden en teken deze petitie.

De Petitie    De Petitie    De Petitie     (voor overhandiging 4 maart 2014)

Aan:  Voorzitter van de Eerste Kamer Commissie Infrastructuur Milieu en Ruimtelijke Ordening

CC: Staatssecretaris Ministerie I&M,  Tweede Kamer Commissie I&M

Betreft: PHS-GON

Wij: RONA en ondergetekende

Constateren dat:

  • De ontwikkeling van een duurzame infrastructuur belangrijk is voor burger, bedrijfsleven en overheid;
  • Wetgeving ontbreekt of te generiek is en de burgers en hun bezittingen langs de GON-trajecten onvoldoende bescherming biedt; meetbare, handhaafbare en afdwingbare kaders voor het beschermen van veiligheid en leefbaarheid van aanwonenden ontbreken of zijn onvoldoende. De wetgeving is gericht op het mogelijk maken van het onwenselijke.
  • Overlast, gevaar, geluid, trillingen, en schade aan omliggende bebouwing bij gebruik van bestaand spoor door Oost Nederland niet te voorkomen is;
  • Nachtelijk goederentransport, tussen 19.00 uur en 07.00 uur zoals voorzien in PHS-GON, over de GON trajecten niet acceptabel is;
  • Aanwonenden de indruk hebben dat de Tweede Kamer door de overheid onvoldoende en niet objectief wordt geïnformeerd;

 De oplossingen:

  • Maximaal gebruik van goederenvervoer over water, zowel binnenvaart als kustzeevaart.
  • Recht doen aan de zorgen van de Tweede Kamer  zoals vastgelegd in verschillende aangenomen moties.
  • Vervoer van gevaarlijke stoffen  enkel over de daarvoor gebouwde Betuwelijn.
  • Aanleg van een duurzame toekomstvaste en veilige nieuwe, op uitsluitend goederenvervoer gerichte, spoorlijn tussen Zevenaar en Oldenzaal als noordelijke aftakking van de huidige Betuweroute.

Verzoeken derhalve de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu met klem het PHS-GON besluitvormingsproces te heroverwegen en af te zien van de intensivering van het goederenvervoer over bestaand spoor door Oost Nederland zolang geen objectieve en zorgvuldige weging van alle alternatieven en modaliteiten heeft plaatsgevonden.

De petitie is 3 maart 2014 met 2,577 ondertekeningen gesloten. RONA Persbericht 3/3/2014

NB! Na het tekenen ontvangt u een email met link. Graag hier op klikken om uw emailhandtekening te bevestigen.

Samen staan wij sterk! Stuur deze petitie door naar betrokkenen in uw leefomgeving.