Overleg met Rutte over financiering railprojecten Randstad

 

Premier Mark Rutte en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken voeren in het geheim overleg met de vier grote steden over de financiering van grote lightrail-projecten. Daarbij wordt onder andere gekeken hoe private investeerders gevonden kunnen worden voor die projecten, want het Rijk en Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam missen de middelen om dit zelf te betalen.

Lees meer >>

 

RONA VRAAGT VISIE VAN POLITIEK OP LANGE TERMIJN SPOORAGENDA EN AANDACHT VOOR HUIDIG OVERLAST IN OOST-NEDERLAND

 

Afbeeldingsresultaat voor verkiezingen

 

Nu de politieke partijen bezig zijn met het vaststellen van hun programma voor de komende verkiezingen, is het tijd om aandacht te vragen voor de lange termijn spooragenda (LTSA), feitelijk een mobiliteitsagenda.

Wij vragen onze politici te streven naar duurzame toekomst vaste oplossingen, waarbij Oost-Nederland niet alleen de lasten maar ook de lusten krijgt.

 Lees hier meer >>

 

 

 

Verkiezingen: Partijstandpunten goederenvervoer Oost NL

 

Woensdag 18 maart zijn de verkiezingen voor de provinciale staten. Als u stemt, bepaalt u samen met andere kiezers welke partijen en personen in de provinciale staten komen. Zo bepaald u uiteindelijk hoe het goederenspoor door u woonomgeving ontwikkeld wordt.

Om u richting te geven in uw keuze heeft RONA een samenvatting van de standpunten van de politieke partijen opgesteld. Hiermee kunt u kiezen en zo bijdragen aan het behoud van een goede leefomgeving voor ons nageslacht.

 

 

 

 

De goederentrein in de verkiezingen Provinciale Staten 18 maart 2015

 

De provincies zullen Den Haag duidelijk moeten maken dat goederentreinen zomaar over bestaand spoor niet kunnen. Ook daarom zijn de komende verkiezingen belangrijk.

De komende weken staan er diverse debatten op de agenda. Plannen omtrent goederentreinen over bestaand spoor moeten hier aan de orde komen. Vraag ook in deze debatten in uw regio daar aandacht voor.

Klik hier voor lijst met enkele verkiezingsdebatten in Gelderland en Overijssel.

 

Plannen goederenspoor Oost NL drastisch herzien

 

Bijgaand vindt u als bijlage de presentatie die 9/7 j.l. is gegeven door het projectteam PHS GON aan de vertegenwoordigers van de groepen langs de 3 goederenlijnen in Oost Nederland.

De boodschap was helder. Door bijgestelde prognoses ( nu midden scenario gebruikt ) is er van het PHS GON plan afgezien. Het team is opgeheven en het budget is geminimaliseerd naar 40 miljoen.

Is dat goed nieuws? Voor de IJssellijn en de Twentekanaallijn wel, maar voor de Twentelijn niet. Links om of rechts om, krijgen we hier vanaf 2015 wel te maken met extra goederen treinen in de periode dat er aan het derde spoor in Duitsland wordt gebouwd.

Dat zijn treinen die nu al over de Betuwelijn rijden, hebben dus niets met nieuwe prognoses of scenario’s te maken. Deze treinen worden langer om zo onder het geluidsproductie plafond binnen de wet SWUNG te blijven. Maar zijn ook zwaarder, dus geven meer trillingen, en vervoeren niet alleen sportschoenen maar ook gevaarlijke stoffen.  Daarnaast wordt ook het geluid binnen een wettelijk productie plafond, op sommige plekken en vooral in de nacht, als zeer hinderlijk ervaren.

Op de laatste dag voor het reces is er een motie van VVD en D66 aangenomen, waarin aan de staatssecretaris gevraagd wordt nog eens goed naar de Quickscan van nieuw tracé langs de N18 v.w.b. de werkelijke kosten te kijken. Ook wil de Kamer nog een Algemeen Overleg PHS GON met haar na het reces, om o.a. over de gevolgen voor het bestaand spoor te debatteren nu er een nieuwe situatie is ontstaan en zo de effecten voor de Twentelijn, met name in de bouwperiode van het derde spoor, in beeld te krijgen.

O ja, er was nog meer goed nieuws. Er komt ook een nieuw projectteam van het ministerie, om dit alles in de ons bekende infoavonden toe te komen lichten!

Rest ons u een goede vakantie periode toe te wensen, u kunt de laatste ontwikkelingen ook volgen op www.rona-info.nl

Lees hier de presentatie van 9 juli 2014 opgesteld door het projectteam PHS GON van het Min I&M.

 

Goederenspoor Oldenzaal nu ook RNE corridor

 

RailNetEurope (RNE) is an association set up by a majority of European Rail Infrastructure Managers and Allocation Bodies to enable fast and easy access to European rail, as well as to increase the quality and efficiency of international rail traffic. Together, the current 35 members of RailNetEurope are harmonising conditions and procedures in the field of international rail infrastructure management for the benefit of the entire rail industry. » more

RNE corridor Rotterdam – Berlin

Geluidproductieplafonds hoofdspoorwegen ter discussie

 

De geluidproductieplafonds vormen de begrenzing voor de maximale hoeveelheid geluid die afkomstig mag zijn van iedere rijksweg of hoofdspoorweg in Nederland. De geluidsproductieplafonds zijn in 2012 vastgesteld. Er is gebleken dat verschillende brongegevens niet goed zijn ingevoerd en er dus een correctie nodig is, waardoor sommige geluidproductieplafonds wijzigen.

U kunt beroep instellen bij de Raad van State tegen de beslissing op bezwaar van 24 juni tot en met 6 augustus 2014.

Let op! Uw beroepsschrift moet op 6 augustus ontvangen zijn door de Raad van State.

Lees meer. ……………..

 

 

 

ChristenUnie: Noordtak Betuweroute beter onderzoeken

 

De ChristenUnie wil verder onderzoek naar de Noordtak van de Betuweroute, nu het besluit over goederenvervoer over het spoor door Oost-Nederland wordt uitgesteld en de spoorbogen bij Bathmen definitief van de baan zijn. Mansveld heeft voor het goederenvervoer door Oost-Nederland gekozen voor de variant ‘kopmaken te Deventer’. Deze variant, waarbij de goederentreinen keren op het emplacement in Deventer, wordt echter tot 2020 nog niet verder uitgewerkt, omdat de groei van het goederenvervoer minder is groot dan verwacht. Daarom wil de ChristenUnie dat er naar andere alternatieven wordt gekeken.

Lees meer ……………