RONA scan integrale aanleg van de Betuwe Route naar Duitsland

Was het maar waar dat er al een besluit is genomen over een goederenspoorlijn naar Duitsland zoals gesuggereerd in de Pers! RONA staat al 25 jaar voor een integrale aanleg van de Betuwe Route, maar het laatste plan van Gld., Ov., en Havenbedrijf Rotterdam uit 2014 is uitgesteld v.w. de kosten.

Wij hebben met een gedegen eigen onderzoek nu aangetoond dat die lager zijn dan de kosten van het ‘oplappen’ van spoorlijnen uit de 19e eeuw, die niet geschikt zijn, en ook niet met veel geld te maken, voor modern goederenvervoer.

Als referentie voor het onderzoek is het laatste officiële plan gebruikt, en dus ook het tracé kaartje daaruit. Dat wil niet zeggen dat die tracé keuze ons plan is, zoals gesuggereerd in Tubantia column, integendeel wij staan er juist voor dat het niet door woonkernen kan!

De overlast voor bewoners in Oost Nederland en langs de  Brabantroute, in dicht bevolkte gebieden is onacceptabel groot. Een tracékeuze komt van het Ministerie, en moet goed gekeurd worden door de Kamer, dus is een politieke zaak.

RONA betreurt de verwarring ten zeerste, zeker nu ook de plannen rond OV 2040 rond het toekomstig tracé van  Berlijn Expres de kwestie nog ingewikkelder maakt voor de aanwonenden.

Standpunt RONA over bezuinigingen

Bezuinigingen IenM:
Meer goederentreinen, minder maatregelen voor Oost-Nederland.

De bezuinigingen, die de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu eergisteren aankondigden, betekenen misschien dat er minder treinen komen dan men oorspronkelijk van plan was. Maatregelen die te maken hebben met leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid zal men aanzienlijk minder hoeven te nemen daar de bestaande situatie daarvoor weer net te weinig verandert. Dus met minder goederentreinen geen champagne in Oost-Nederland.

Er zijn slechts twee zaken bekend gemaakt: 1 goederenpad over de IJssellijn en een € 300 miljoen bezuinigen op dat goederenvervoer door Oost-Nederland. Dat betekent feitelijk dat alle tracés blijven liggen zoals ze nu zijn en er wel meer goederentreinen over heen kunnen komen.

IJssellijn
Op de IJssellijn ligt momenteel al 1 goederenpad. Dat komt er op neer dat er 36 goederentreinen per etmaal over deze route zouden kunnen rijden. Zouden kunnen omdat de veranderde  geluidswet (Swung) er voor zorgt dat er nu maximaal 4 tot 6 kunnen rijden. Maatregelen tegen geluidoverlast zijn nodig om tot de 36 treinen te komen. Nu rijdt er ongeveer 1 per etmaal (al lijkt het dat het momenteel al wordt opgevoerd). Uitbreiden tot 6 geeft dus meer ellende.

Twentelijn en Twentekanaallijn
Op de Twentelijn lag oorspronkelijk 1 goederenpad. Maar het ene goederenpad komend van Amersfoort en Apeldoorn wordt in Deventer samengevoegd met het goederenpad van de IJssellijn. Dus 2 goederenpaden over de Twentelijn. Dat betekent dat het aantal treinen van de ongeveer 17 tot 20 treinen nu per etmaal kan worden opgevoerd tot maximaal 72.  Langs de Twentelijn zijn de nodige geluidswandjes zijn aangebracht. Die blijken onvoldoende te werken. De door DMGR gemeten en berekende geluidsbelasting bleek begin 2012  bij die 17, 20 treinen al hoger te zijn dan in het geluidsregister vermeld staat. Dat wordt nog hoger bij meer treinen. Ook zijn er een aantal punten bekend waar ernstige schade aan woningen is ontstaan gedurende de laatste jaren.

Voor de Twentekanaallijn beperkt de huidige geluidswetgeving het aantal goederentreinen fors. Er wordt evenwel geprobeerd juist daar goederentreinen over heen te laten rijden in de laatste paar jaar. Dagelijks rijdt er al een kleine trein vice versa voor het chemische bedrijf Elementis bij Delden. Sinds kort rijdt vier keer per week in de rand van de nacht een trein met Caprolactam.

Basisnet spoor
In de bezuinigingsplannen is niet gesproken over het aantal ketelwagens met gevaarlijke stoffen. Dus blijft gewoon staan dat er per jaar 200 ketelwagens met brandbare stoffen door Almelo mogen en 1700 van die ketelwagens per jaar over de Twentekanaallijn door Goor en Delden. 1700 ketelwagens verdeeld over 364 dagen zijn per dag 4 tot 5 ketelwagens en dan is het niet moeilijk om het aantal van 1700 te halen.

Minder goederentreinen wil dus niet zeggen dat er minder treinen met gevaarlijke stoffen rijden door Oost-Nederland. € 300 miljoen bezuinigen kan wel betekenen dat er op de voorzieningen (bluswatervoorzieningen schieten tekort) en vaardigheidstrainingen voor hulpverleners bij ernstige incidenten wordt bezuinigd.

Het heersende systeem van Automatische Treinbeïnvloeding in Nederland werkt onvoldoende met name daar waar treinen beneden de 40 km per uur rijden. Dus bij de stations. En het bijna volstrekt veilig makende nieuwe systeem van ERTMS wordt in eerste instantie aangelegd op de hoofdlijnen van Nederland. Dat systeem maakt het ook mogelijk meer treinen over hetzelfde traject te laten rijden en dat is belangrijk voor de Randstad..

Dat is in elk geval geen champagne! Wel blijft RONA zich onverminderd bezighouden met de leefbaarheid en veiligheid rondom het bestaande spoor en het proberen aan te tonen dat nut en noodzaak van de goederenroutering door Oost-Nederland niet aanwezig zijn.