Petitie tegen plannen voor veel meer goederentreinen door Oost NL

De overheid werkt momenteel aan plan voor een noordelijke aftakking van de Betuwelijn over bestaand spoor (PHS-GON). Als dit door gaat betekend dit een toename van meer dan 30 goederentreinen per dag. Het besluit wordt eind december 2013 genomen.

RONA verzoekt de staatssecretaris d.m.v. deze petitie het PHS-GON besluitvormingsproces te heroverwegen en af te zien van de intensivering van het gebruik van het bestaand spoor door Oost Nederland zolang geen objectieve en zorgvuldige weging van alle alternatieven en modaliteiten heeft plaatsgevonden.

Laat uw stem gelden en teken deze petitie.

De Petitie    De Petitie    De Petitie                   

Aan:  Voorzitter van de Tweede Kamer Commissie Infrastructuur & Milieu. 

  CC: Staatssecretaris Ministerie I&M,  Fracties 2de Kamer

Betreft: PHS-GON

Wij: RONA en ondergetekende

Constateren dat

ALGEMEEN

  • de ontwikkeling van een duurzame infrastructuur belangrijk is voor burger, bedrijfsleven en overheid;
  • de groeivertraging van de economie de mogelijkheid geeft een duurzame infrastructuur te ontwikkelen zonder kostbare investeringen in een bestaand spoor met gebruiksbeperkingen;
  • wetgeving ontbreekt of te generiek is en de burgers en hun bezittingen langs de GON trajecten onvoldoende bescherming biedt;
  • overlast, gevaar, geluid, trillingen, en schade aan omliggende bebouwing bij gebruik van bestaand spoor alsdan niet te voorkomen zijn;
  • nachtelijk goederentransport, tussen 19.00 uur en 07.00 uur als voorzien in PHS-GON, over de GON trajecten niet acceptabel is.

HET PROCES

  • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geen goed antwoord heeft op de maatschappelijke onrust bij de bewoners langs de GON trajecten en doorgaat met realisatie van het Programma Hoogfrequent Spoor – Goederenspoor Oost Nederland (PHS-GON) zonder een oplossing voor de dilemma’s rond het goederenvervoer in Oost-Nederland te bieden;
  • de door het Ministerie uitgevoerde onderzoeken geen recht doen aan de zorgen van de Tweede Kamer, zoals vastgelegd in verschillende aangenomen moties;
  • de studies naar aanleiding van de moties uit november 2010 vooral spooroplossingen aanreiken, geen inzicht geven in andere oplossingsrichtingen en geen zorgvuldige weging van alternatieven (scheepvaartinvesteringen, benodigde maatregelen, duurzaamheid en milieueffecten) bevatten;
  • aanwonenden de indruk hebben dat de Tweede Kamer door de overheid onvoldoende en niet objectief wordt geïnformeerd;

verzoeken derhalve de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu met klem het PHS-GON besluitvormingsproces te heroverwegen en af te zien van de intensivering van het gebruik van het bestaand spoor door Oost Nederland zolang geen objectieve en zorgvuldige weging van alle alternatieven en modaliteiten heeft plaatsgevonden.

De petitie is 19/11/2013 in Den haag met 2,505 ondertekeningen aangeboden. Door alsnog te tekenen steunt u het verzet tegen de plannen en wordt u op de hoogte gehouden van toekomstige acties om van uitstel afstel te maken.