RONA, waarom?

Ongelijkheid, onrecht, onrechtvaardigheid.

In 1993 werd het (al in 1992 overeengekomen)  Warnemünde verdrag openbaar, destijds afgesloten  met  Duitsland door minister van VenW May- Weggen. In dit verdrag is vastgelegd dat Nederland voor de nieuw aan  te leggen Betuwelijn, niet alleen Emmerich als grensovergang mocht gebruiken, maar  ook twee grensovergangen in het noorden, een  in de buurt van Groningen, die bij Oldenzaal en tevens een  in het zuiden bij Venlo. Dat betekende voor Oost Nederland via de toen genoemde IJssel- en Twentelijn, dus over eeuwenoude bestaande spoorlijnen richting Oldenzaal.

Ongelijkheid:

De spoorbrug in Zutphen werd destijds nog door koning Willem 3 geopend, en de lijnen lopen in Gelderland en Overijssel nog vaak over hoge  spoordijken dwars door dichtbevolkte gebieden. De nieuwe Betuwelijn, wordt inmiddels de Betuweroute genoemd, loopt op of onder  het maaiveld, kent geen gelijkvloerse kruisingen met  wegverkeer, en heeft aan  beide zeiden een  veilige zone  zonder bebouwing. Ook  werd er een  geluidsnorm van 57dBa aangehouden.

Onrecht:

Op diverse locaties langs de spoorlijnen vonden verontruste burgers elkaar, en kwamen in actie om zich te informeren en ook te organiseren. Wat  in ’93 resulteerde in de vereniging in oprichting Regionaal Overleg  Noordelijke Aftakking, RONA. Deze   werd in ’94 ingeschreven bij de KvK, met als credo  ’’leg de Betuwelijn integraal aan, dus inclusief noordelijke aftakking’’. In de jaren die volgden stapelden onderzoeken, commissies, rapporten etc. zich op. Met als resultaat een  nieuwe spoorlijn waarbij rekening werd gehouden met allerlei aspecten, tot aan  kamsalamanders toe, en waar  er alleen vee direct naast het spoor leefde. Betaald  met belastinggeld, overigens ook van de bewoners langs bestaande spoorlijnen, waar  die Betuwetreinen toch overheen reden, omdat  de aanleg stopte bij Babberich achter Zevenaar.  Dit werd mede veroorzaakt door Duitsland die de afspraak om de grensovergang aldaar aan  te passen niet na kwam. Nederland zag  ook af van de plannen voor een  nieuwe Noordtak, en stelde het NANOV programma in om burgers te compenseren door hier en

daar  wat voorzieningen te treffen om de gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid  te beperken.

Onrechtvaardigheid:

Inmiddels werden er vanuit het ministerie sessies georganiseerd, voor enkele genodigde burgers uit de regio, om de plannen rond ‘’Spoorboekloos rijden’’  te introduceren, en de aangekondigde nieuwe wetgeving voor geluid en veiligheid ter bescherming van burgers toe te lichten. Het klonk te mooi om waar te zijn, en het bleek ook in de praktijk niet waar te zijn.

PHS,  Programma Hoogfrequent Spoor, werd tijdens  de inmiddels verplicht te houden openbare infoavonden, geïntroduceerd bij de betrokken spoor aanwonenden.

De plannen hielden in dat er in het westen meer  personentreinen moesten kunnen rijden, en dat daarom meer  goederentreinen naar  het oosten moesten worden  omgeleid. Gevolg veel protest uit de regio, waar  niet alleen de burgers zich verenigden, maar  ook alle lokale overheden en bestuurders. Evenals de bewoners langs de Twentekanaallijn. Daar de cijfers voor spoorgoederen wat gedaald waren, door de economische crisis, werd door het

ministerie het besluit genomen om geen grote infrastructurele maatregelen te treffen, maar  te kiezen voor gebruik van de optie Arnhem-Deventer-Hengelo-Oldenzaal. Tevens dat de Betuweroute optimaal gebruikt  zou worden  voor het vervoer  van gevaarlijke stoffen. De praktijk wijst echter uit dat:

* De NANOV-gelden niet allemaal gebruikt zijn zoals het moest,  en dat het restant naar  de vrije (landelijke) bestedingsruimte is overgeheveld.

* De geluidsanering nog jaren gaat  duren, nu in het nieuwste plan MJPG: Meer Jaren Plan

Geluidsanering, de naam zegt  het al…

* De wet Basisnet Spoor, na controle achteraf, fors bleek te zijn overschreden. Met name op de Twentelijn die overigens opeens Bentheimroute wordt genoemd, en waarvan nu de risicocontouren hier en daar  wat worden  verlaagd.

* Er nog steeds geen wetgeving is voor trillingen langs bestaand spoor, en een  aan  de huidige data  aangepast TNO protocol voor trillingsschade ontbreekt nog, waardoor de burger zijn schade niet kan verhalen bij ProRail.

* De Geluidswet SWUNG wordt onder  gebracht  in de komende nieuwe Omgevingswet, waardoor de handhaving bij de Gemeenten komt te liggen, die daardoor ook de geluidproductieplafonds kunnen aanpassen.

* Inmiddels is de praktijk dat metingen en berekeningen niet  altijd met elkaar overeenstemmen, en dat er grote  verschillen zijn in de plafonds voor weg–,  spoor–, industrie- en luchtvaartgeluid. Niet alleen in rapporten van het RIVM, en uitzendingen van

opinieprogramma’s, maar  ook door de WHO wordt inmiddels vastgesteld dat geluidsoverlast,

met name in de nacht, aantoonbare gezondheidsschade oplevert.

Waarom liggen de lusten voor de B.V. Nederland in het  westen, en  de lasten nu al decennia in het  oosten?

Niet uit te leggen…

Daarom brengt RONA nog steeds de belangen van  de  bewoners naar voren, en  blijft bij haar stelling dat  er integraal moet worden aangelegd en er dus ook  een nieuwe Noordelijke aftakking moet komen!

ronaspoor@gmail.com

www.rona-info.nl