RONA, Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking, is een  vereniging opgericht in 1993 ingeschreven bij de KvK in 1994 en ANBI gecertificeerd. Met als leden een  twintigtal belangengroeperingen van omwonenden langs het spoor tussen Elst en Oldenzaal, en heeft daarnaast nog sympathisanten en donateurs.

Voor wie?

Primair staat RONA voor het belang van de burgers in Oost Nederland langs de IJssellijn, Twentekanaallijn en Twentelijn, daar  waar het gaat  om overlast van goederenvervoer op het spoor. Alleen al binnen de 200 meter  van het spoor zijn dat er meer dan 67.000. De leden zijn stichtingen of verenigingen, wijk- en dorpsraden, vereniging van eigenaren, actie- en werkgroepen, etc.

Doelstellingen?

Op korte termijn de effecten, van toename spoorgoederenvervoer door autonome groei en omleidingen Derdespoor Betuweroute, te minimaliseren:

• Leefbaarheid en veiligheid waarborgen, o.a. het recht op nachtrust

• Geluidoverlast minimaliseren

• Risico’s van transport van gevaarlijke stoffen beperken

• Trillingshinder en trillingsschade voorkomen

• Voor de lange termijn, een  toekomstvaste, economische en duurzame oplossing in de vorm van een nieuw goederenspoor tussen de Betuweroute en de grensovergang Oldenzaal-Bentheim

Hoe?

Opbouwen en behouden van kennis op alle terreinen die van belang zijn bij de besluitvorming over tracé  alternatieven, de inrichting en gebruik van het spoor:

• Kennis opbouwen van de wet- en regelgeving en besluitvormingsprocedures

• Controle op uitvoering door ProRail, ILT en vervoerders binnen de regelgeving

• Het informeren van Kamerleden middels RONA Info’s, overleg en werkbezoeken

• Contact onderhouden met het Ministerie, regionale overheden, instanties, beleidsmakers en informeren van belanghebbenden

RONA is aangesloten bij LPOGT Landelijk Platform Overlast Goederentreinen www.lpogt.nl

Goederenvervoer over bestaand spoor
Het duurzame alternatief voor goederentreinen door Oost Nederland

Vereniging Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA). Ingeschreven bij KvK te Enschede onder  nr. 40104732. Bank: Rabobank rekeningnummer: NL 32 RABO  01556.82.636  ten name van RONA. Postadres: Lochemseweg 66, 7215 RC Joppe

Email: ronaspoor@gmail.com Website: www.rona-info.nl