Wat is RONA?

RONA staat voor Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking. Vanaf 1993 komt het RONA op voor de belangen van de omwonenden van het spoor langs IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn. Alleen al binnen de 200 meter van het spoor zijn dat er meer dan 67.000 gedupeerden. Daarbuiten nog eens 150.000. Sinds juli 1994 is RONA een vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zutphen onder nr. 40104732.

Wat wil RONA?

Positie, strategie en activiteiten  RONA

Wat is RONA?

RONA is een vereniging met als leden een twintigtal belangengroeperingen van bewoners langs het spoor tussen Elst en Oldenzaal, en heeft daarnaast nog sympathisanten en donateurs.

Voor wie?

Primair staat RONA voor het belang van de burgers, daar waar het gaat om overlast van het spoor. Die burgers zijn georganiseerd in belangengroeperingen, maar worden ook vertegenwoordigd door de lokale, regionale en nationale politiek.

Doelstellingen

Het beperken van overlast door het gebruik van het spoor voor goederenvervoer:

 • Risico’s van transport van gevaarlijke stoffen beperken
 • Trillingshinder en trillingsschade voorkomen
 • Geluidoverlast minimaliseren
 • Leefbaarheid waarborgen, o.a. recht op nachtrust

Hoe?

 • Opbouwen en behouden van kennis op alle terreinen die van belang zijn bij de besluitvorming over tracé alternatieven, de inrichting en gebruik van het spoor
 • Kennis opbouwen van de regelgeving en de besluitvormingsprocedures
 • Controle op uitvoering door ProRail en vervoerders binnen de regelgeving
 • Contact onderhouden met de diverse belanghebbenden, instanties en beleidsmakers

RONA beoogd een volwaardige gesprekspartner te zijn die op inhoud met de diverse instanties wil overleggen, met beleidsvoorstellen kan komen en de lokale, regionale en landelijke politiek toelichting wil geven op haar standpunten. De besluitvorming vindt uiteindelijk plaats in Den Haag.

Prioriteiten

 • Voorbereiding besluitvorming PHS-GON 2020-2025, waarbij nieuw spoor langs de N18 als volwaardig alternatief moet worden meegenomen ten opzichte van  aanpassing van het bestaande spoor
 • Onderzoeken welke criteria van belang zullen zijn in de afweging, hoe worden de waarden bepaald en hoe worden de criteria gewogen
 • Signalering korte termijn knelpunten en betrokken worden bij invulling mitigerende maatregelen (NANOV gelden) en mogelijke wetswijzigingen
 • Controleren of ProRail binnen de grenzen van de regelgeving blijft, zeker nu de spoor intensiteit toeneemt door de aanleg van een derde spoor in Duitsland
 • Voorkomen dat door ontheffingsregelingen wet, beleidsregels en afspraken ter zijde worden geschoven
 • Bewoners ondersteunen bij klachten

Activiteiten

 • Het actief informeren over recente ontwikkelingen en standpunten van: leden, bewoners, politici en stakeholders middels website https://rona-info.nl , RONA-Info’s, nieuwsbrieven en rapporten
 • Opbouwen en in standhouden van expertise op het gebied van regelgeving, besluitvorming en technische ontwikkelingen
 • Overleg met politici, bestuurders en stakeholders, zoals ProRail, Havenbedrijf, ILT, vervoerders, adviseurs, Veiligheidsregio’s etc.
 • Organisatie van voorlichtingbijeenkomsten, symposia, werkbezoeken en manifestaties
 • Aanspreekpunt en adviesorgaan voor bewoners, leden, bestuurders en politici
Doelstellingen RONA (Download in Pdf)

Wie zijn de bestuursleden van RONA? (Allen  onbezoldigd)

Voorzitter/woordvoerder: Leendert Stutvoet

Secretaris:  Twan Willems

Penningmeester:  Martin Post 

Bestuurslid: Vacant

Informatiemanager/ coördinator Expertisecommissie : Henk Derks
Telefoon: 026-4952367 of 06-23944324. 

Coördinator Lobbycommissie
Eline van den Brink

Contact: Klik hier voor de contactgegevens van RONA.

RONA is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Per 1 januari 2011, fiscaal nr. 804671382, dossiernummer. 80 470. Klik hier voor meer informatie.

 

 

  Klik hier om u in te schrijven voor de RONA nieuwsbrief